อุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียว

         คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอรต์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำหนดของอุตสาหกรรมสีเขียวมาโดยตลอด ดังนี้

GI
ระดับที่1
ได้รับเมื่อ ปี พ.ศ.2557
ระดับที่2
ได้รับเมื่อ ปี พ.ศ.2558
ระดับที่3
ได้รับเมื่อ ปี พ.ศ.2559
ระดับที่4
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ระดับที่5
อยู่ระหว่างการดำเนินการ