การดำเนินกิจการ

พ.ศ.2555
มกราคม
          • บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กุมภาพันธ์
          • ปรับปรุงโครงสร้างโรงงานให้ถูกต้องและปรับให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และอ้างอิงการจัดกั้นสัดส่วนโครงสร้างภายในโรงงาน ตามหลัก GMP แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ฉบับที่ 342 พ.ศ.2544

กันยายน
          • ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 [อ.2]

พฤศจิกายน
          • ได้ดำเนินการตามวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ให้ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

พ.ศ.2556
มีนาคม
          • บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตรา เนเชอรัลเทรนด์ดี้ (Natural Trendies)

มิถุนายน
          • ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต มีมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ระดับดีมาก”

*(ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ตรวจรับรองมาตรฐานดังกล่าวในระดับสากลโดยหน่วยงานเอกชนแล้ว)

กรกรฏาคม
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ.2555 ชนิดพืช ตะไคร้

ตุลาคม
          • ได้รับการอนุมัติให้เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน ในกิจการพืชผัก ผลไม้อบแห้ง โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์และปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2520 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

พฤศจิกายน
          • ได้รับการรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) : หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          • ได้รับการรับรอง Hazard Analysis and Critical Control Point : (HACCP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ.2557

พฤศจิกายน
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ.2555 ชนิดพืช มะกรูด

          • ได้รับ “รางวัลการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ในระดับดี” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ 2557 ดำเนินโครงการโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2558

กุมภาพันธ์
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ.2555 ชนิดพืช ใบเตย
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ.2555 ชนิดพืช ใบฝรั่ง
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ.2555 ชนิดพืช ใบบัวบก

พฤษภาคม
          • ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2557 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

มิถุนายน
          • ได้รับการับรอง Good Manufacturing Practice Standard (GMP) :หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จาก Bureau Veritas
          • ได้รับการรับรอง Hazard Analysis and Critical Control Point : (HACCP) ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร จาก Bureau Veritas
          • ได้รับการรับรอง ISO 22000:2005 : ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร จาก Bureau Veritas
          • ได้รับการรับรอง ISO14001:2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก Bureau Veritas

กรกรฎาคม
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทการรับรอง: การแปรรูป จำนวน 5 ชนิดพืช ได้แก่ 1.ใบตะไคร้อบแห้ง 2.ใบเตยอบแห้ง 3.ใบมะกรูดอบแห้ง 4.ใบบัวบกอบแห้ง 5.ใบฝรั่งอบแห้ง
          • ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม 1-2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทการรับรอง: การคัดบรรจุ จำนวน 5 ชนิดพืช ได้แก่ 1.ใบตะไคร้อบแห้ง 2.ใบเตยอบแห้ง 3.ใบมะกรูดอบแห้ง 4.ใบบัวบกอบแห้ง 5.ใบฝรั่งอบแห้ง

สิงหาคม
          • ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประเภทที่ 8(1),2 [ร.ง.4]
          • ได้เข้าร่วมกิจกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก “บรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม”
          • ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Good Practices on Productivity and Continous Improving to Carbon label ภายใต้โครงการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “บรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม”
          • ได้เข้าร่วมโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม “บรรลุผลสำเร็จดีเยี่ยม”
          • ได้รับการรับรอง Hazard Analysis and Critical Control Point : (HACCP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธันวาคม
          • ได้รับการรับรองว่าเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว
พ.ศ.2559

มกราคม
• ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
coming soon
coming soon