สารจากกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการ

          การขยายตัวอย่างรวดเร็วบนโลกของเศรษฐกิจและของชุมชนเมือง รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของมนุษยชาติที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดกระแสการเลือกบริโภคที่ตอบโจทย์คุณประโยชน์ต่อสุขภาพและดีต่อร่างกายอย่างเอนกอนันต์ อีกทั้งยังมีบทบาทในการบำรุงรักษาทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

          บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรในรูปแบบของ “ชาไทย” โดยคัดสรรวัตถุดิบที่เขียวสดให้ได้พืชสมุนไพรของไทยจากธรรมชาติที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยจากการแต่งสี แต่งกลิ่น ปรุงแต่ง ดัดแปลงใดๆแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของสารอาหาร รสชาติ กลิ่นหอม สีสันที่สวยงามเพื่อตอบโจทย์เครื่องดื่มที่เป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับสังคมยุคใหม่

          ประเทศไทยนับเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่ดีแห่งหนึ่งของโลก ด้วยสรรพคุณต่างๆ เช่น รักษาอาการท้องอืด อาการท้องเฟ้อ อาการท้องผูก อาการนอนไม่หลับ อาการอาหารไม่ย่อย ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานในการดูแลรักษาของพืชสมุนไพรไทยทั้งสิ้น

          ผลิตภัณฑ์ของเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความยิ่งใหญ่จากธรรมชาติให้กับผู้บริโภคทุกท่าน ด้วยคุณค่าที่เกินร้อย “ ชาไทย คุณค่าที่มากกว่าคำว่า ชา ”

นางจงกลรัตน์ เสริมพาณิชย์
ประธานกรรมการ

บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอรต์ จำกัด
26 กันยายน 2555

สารจากกรรมการผู้จัดการ

          บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาองค์กร ให้เป็นสถานประกอบการที่มีศักยภาพจากการผลิตสินค้าคุณภาพระดับสูง ในขอบข่าย การแปรรูปพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยคุณภาพ เพื่อทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ในรสชาติแบบไทยๆ และยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีคุณภาพ ในการผลิตสินค้าให้มีความสะอาดปลอดภัยในระดับสากล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลยุทธ์ต่อการบริหารนโยบายให้ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนดในระดับที่พึงพอใจ โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการระบบมาตรฐานมาประยุกต์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในสายการผลิต (HACCP) และเน้นการคัดสรรวัตถุดิบก่อนแปรรูปตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพวัตถุดิบและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)เพื่อนำมาต่อยอดเป็นเกษตรอินทรีย์ (ORGANIC)เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าให้ได้รับการรับรองและการยอมรับจากนานาประเทศ ในระบบคุณภาพมาตรฐานสากลทางด้านอาหาร (ISO 22000) ซึ่งองค์กรมีนโยบายกำหนดวัตถุประสงค์องค์กรทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำในผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นกับกระแสการบริโภค และยอมรับในแบรนด์สินค้าให้สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตและผลกำไรสู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

          บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารงานคุณภาพ ทั้งระบบและจัดการเพิ่มองค์ความรู้ขององค์กร ในลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผ่านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อมั่นในการทำงานด้วยความสามัคคีและมีคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

          จากความมุ่งมั่นในการบริหารงานประกอบกับการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญและเป็นรากฐานให้กับองค์กร เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาจากพายุฝน และแสงแดดกับผู้ที่อยู่ใต้ต้นไม้ทุกคนโดยการเสริมสร้างกิจการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงถาวร

          สุดท้ายนี้เพื่อให้บังเกิดความสำเร็จในการทำงาน เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์องค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยความมั่นคงสถาพร

นายธนวัฒน์ เสริมพาณิชย์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอรต์ จำกัด
26 กันยายน 2555