ประวัติการก่อตั้งบริษัท

พิธีเปิดกิจการ บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มีกำหนดผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้นให้เปิดดำเนินกิจการ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2555 ในเวลา 08.29 นาฬิกา ตามมงคลฤกษ์แบบจีน โดยได้กราบอาราธนา พระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ “ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์
ไพศาลสุนทรสมณกิจ สิริมงคลประสิทธิ์คุณาภิวัฒน์ พุทธบริษัทจีนวิเนตา ”(ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) รองคณะเจ้าใหญ่คณะสงฆ์จีนแห่งประเทศไทย พระราชาคณะ ชั้นธรรม พรรษา ๕๒ เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส(เล่งเน่ยยี่) และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ถนนกาญจนาภิเษก ต.โสนลอยอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์เถระ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพุทธบูชา โดยมีสถานที่ตั้งของสำนักงานและโรงงานผลิตอาหารเชิงเกษตรแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตตั้งอยู่ ณ สำนักงาน บริษัท วาไรตี้ เอ็กซ์พอร์ต

โครงสร้างองค์กร

org